„Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” nodrošinās jaunā Arhīvu likuma īstenošanu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta  „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros tiek sagatavoti resursi, lai būtu iespējams īstenot jaunajā Arhīvu likuma redakcijā noteiktos Latvijas Nacionālā arhīva uzdevumus.  Projektu realizē valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju.

Ceturtdien, 11.februārī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma jauno Arhīvu likumu, kas paredz būtiskas izmaiņas arhīvu nozares pārvaldībā. Likums nosaka, ka 2011.gada 1.janvārī pēc pašreizējās arhīvu sistēmas reorganizācijas darbu uzsāks Latvijas Nacionālais arhīvs, kurā tiks apvienotas līdzšinējās arhīvu sistēmas iestādes – Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, Personāla dokumentu valsts arhīvs.

Jaunajā likumā noteiktas arhīvu nozares vadošās iestādes funkcijas, pienākumi un tiesības. Jaunais regulējums attiecas uz aktivitātēm, kas jāveic, lai nodrošinātu nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanu, uzkrāšanu, izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu, īstenojot atbilstošu dokumentu un arhīvu pārvaldību. Likums nosaka, ka  dati par dokumentārā mantojuma dokumentiem, institūcijām un privātpersonām jāiekļauj vienotā valsts informācijas sistēmā – reģistrā.

Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju izmantošanu, likums nosaka, ka Latvijas Nacionālais arhīvs un iestādes publiskos dokumentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā varēs pārvērst elektroniskā formā, lai tos saglabātu elektroniski.

V/a KIS realizētā projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” aktivitātes paredz arhīvu informācijas sistēmas  tālāku pilnveidošanu, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kuri atbalsta nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai veicinātu e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Paralēli informācijas sistēmas pilnveidošanai projekta ietvaros būtiski tiks uzlabota arī VVAIS IKT infrastruktūra, kā arī tiks organizētas apmācības valsts arhīvu personālam.  Projekta rezultātā jauni un uzlaboti e-pakalpojumi būs pieejami gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 67844885. E-pasts: sandra.vigante@kis.gov.lv
Papildu informācija:
Kristīne Pabērza, projekta vadītāja
Tel.: 67844887. E-pasts: kristine.paberza@kis.gov.lv