Uzsākts darbs projekta “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” īstenošanā

Kopš 2010.gada sākuma Kultūras ministrijas valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” uzsākusi darbu pie projekta “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” (KAIVIPS) īstenošanas. Tā realizācijas laikā līdz 2011. gada  jūlijam tiks izveidota apjomīga un sazarota ar kultūru saistītās informācijas pārvaldības sistēma, papildinot un attīstot jau esošās kultūras informācijas sistēmu komponentes. Projekta īstenošanai piešķirts 873 973 Ls Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Projekts KAIVIPS tiek īstenots saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteikto Kultūras ministrijas apņemšanos izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas (IKT) kultūras pieejamības veicināšanai un kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī. To paredzēts panākt gan sekmējot kultūras vērtību saglabāšanu un izplatīšanu ar uzkrātā mantojuma digitalizācijas palīdzību, gan arī veicinot jaunu IKT produktu un e-pakalpojumu radīšanu kultūras jomā.

Projekta mērķis ir izveidot vienotu informācijas sistēmu, kura nodrošinās viendabīgu virtuālo vidi ar kultūru saistītās informācijas pārvaldībai un iegūšanai, kā arī e-pakalpojumu atbalstam. Tiks izveidots vienots kultūras informācijas meklēšanas rīks, izveidoti vai uzlaboti 19 dažādu līmeņu e-pakalpojumi iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kultūras iestādēm un organizācijām. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta esošo sistēmu un jaunveidojamās funkcionalitātes analīze, veikti nepieciešamie papildinājumi un uzlabojumi, izstrādāta un ieviesta programmatūra, īstenots tehniskās infrastruktūras iepirkums un sistēmas administratoru apmācība.

Nozīmīgākās projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes:

  • Latvijas Digitālās Kultūras Kartes portāla pilnveidošana un sekojošu e-pakalpojumu izstrāde – Vienotais kultūras informācijas meklētājs, apbalvojumu reģistrs, pieteikums apmācībām kultūras iestādē, pieteikums vakancēm kultūras iestādē, pieteikums kultūras objektu pakalpojuma saņemšanai (piemēram, telpu īre u.c.), mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma atskaišu iesniegšana, GPS koordināšu lejupielāde par kultūras objektiem un kultūras maršrutu meklēšana, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda (KKF) iesniegto pieteikumu vērtēšana un apstiprināšana tiešsaistē un KKF piešķirto finansējumu datu publicēšana Latvijas Digitālās Kultūras Kartes portālā.
  • Portāla „Latvijas filmas bibliotēkās” www.filmas.lv darbības funkcionalitātes uzlabošana un tā satura papildināšana ar 8 jaunām mākslas un 10 jaunām animācijas filmām, nodrošinot to digitalizāciju, un ar 6 jaunām digitālajām Nacionālā kino muzeja ekspozīcijām, tādējādi nodrošinot plašam sabiedrības lokam Latvijas kinematogrāfijas vēstures pieejamību bibliotēkās.
  • Latvijas Kultūras kanonā ietverto septiņu nozaru (Arhitektūra un dizains, Kino, Literatūra, Mūzika, Skatuves māksla, Tautas tradīcijas, Vizuālā māksla) vērtību pieejamības sabiedrībai nodrošināšana elektroniskā formātā pašvaldību publisko bibliotēku tīklā Trešā tēva dēla projekta ietvaros portālā letonika.lv, kurš bez maksas pieejams ikvienam iedzīvotājam pašvaldības publisko bibliotēku tīklā.
  •  Pilnīgas informācijas par Latvijas Republikā  reģistrētajiem un izmantotajiem ģerboņiem pieejamības sabiedrībai nodrošināšana  vienota, digitāla ģerboņu reģistra formātā.
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga, v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv