Uzsākta Latvijas digitālās kultūras kartes projekta īstenošanas 3.kārta

Mērķtiecīgi turpinot Latvijas digitālās kultūras kartes pilnveidošanu, projekta „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” (KAIVIPS) ietvaros, v/a „Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) izsludinātajā slēgtajā konkursā „Latvijas digitālās kultūras kartes 3.kārtas izstrāde un ieviešana” par uzvarētājiem atzīta AS „RIX Technologies”, kas pēc savstarpēja līguma noslēgšanas ir uzsākusi Kultūras kartes izstrādes 3.kārtu. Šajā posmā Kultūras karte tiks pilnveidota iedzīvotāju, uzņēmēju, kultūras iestāžu un organizāciju vajadzībām. Tiks izstrādāta un ieviesta programmatūra, pievienojot Kultūras kartes portālam 9 dažāda līmeņa e-pakalpojumus, kuri tiks piedāvāti lietotājiem.

Latvijas reģionu kultūras kartēšanas projektu LR Kultūras ministrija uzsāka 2005. gada aprīlī ar mērķi izveidot speciālu datu bāzi – Kultūras karti. Latvijas digitālā kultūras karte ir unikāla, jo tika veidota kā pirmā šāda veida digitālā datu bāze Baltijas valstīs. Tās izveides mērķis bija apkopot detalizētu informāciju par Latvijas reģionu kultūras procesu un institūciju daudzveidību, pārklājumu un pieejamību, kultūras infrastruktūras materiāltehnisko stāvokli un attīstības tendencēm, lai palīdzētu novērtēt esošo kultūras situāciju katrā reģionā un noteikt attīstības prioritātes un turpmākos darbības virzienus, tādējādi radot vienmērīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visā Latvijā. 2006. gada sākumā projekta īstenošana tika uzticēta v/a KIS.

Projekta 1. kārtā tika izveidota datu bāze ar kultūras iestāžu pamatinformāciju un portāls ar Latvijas karti www.kulturaskarte.lv , kas parāda kultūras iestāžu pārklājumu valstī. Projekta 2. kārtā tika uzlabota datu savākšanas sistēma, izveidojot speciālu savākto datu analīzes sistēmu, kas ir ļoti nozīmīga valsts un pašvaldību iestādēm kultūras politikas plānošanā. 2. kārtas aktivitātes tika īstenotas ar Bila & Melindas Geitsu fonda (BMGF) atbalstu projekta „ Trešais tēva dēls” ietvaros, jo saskaņā ar BMGF atzinumu Kultūras kartes informācijas sistēma ir atbilstoša Latvijas Publisko bibliotēku attīstības projekta ietekmes novērtēšanā nepieciešamo datu savākšanai un analīzei.

Projekta 3.kārtā notiks Latvijas digitālās kultūras kartes portāla pilnveidošana un sekojošu e-pakalpojumu izstrāde – Vienotais kultūras informācijas meklētājs, personalizēts kultūras portālu lietotāju profils, pieteikums apmācībām kultūras iestādē, pieteikums vakancēm kultūras iestādē, pieteikums kultūras objektu pakalpojuma saņemšanai (piemēram, telpu īre u.c.), GPS koordināšu lejupielāde par kultūras objektiem un kultūras maršrutu meklēšana, kultūras interešu izglītības kopu reģistra uzturēšana, kā arī KKF piešķirto finansējumu datu publicēšana Latvijas digitālās kultūras kartes portālā.

Latvijas digitālās kultūras kartes projekta 3.kārtas īstenošana notiek KAIVIPS projekta ietvaros, kura realizācijas laikā līdz 2011. gada jūlijam tiks izveidota apjomīga un sazarota ar kultūru saistītās informācijas pārvaldības sistēma. Projekta īstenošanai piešķirts 873 973 Ls Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, no kura 413 165 Ls tiks novirzīti Kultūras kartes pilnveidošanai un e-pakalpojumu izstrādei.

Projekts KAIVIPS tiek īstenots saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteikto Kultūras ministrijas apņemšanos izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas (IKT) kultūras pieejamības veicināšanai un kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī. To paredzēts panākt, gan sekmējot kultūras vērtību saglabāšanu un izplatīšanu ar uzkrātā mantojuma digitalizācijas palīdzību, gan arī veicinot jaunu IKT produktu un e-pakalpojumu radīšanu kultūras jomā.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga, v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv