Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki vienojas par VVAIS informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveides plānu

Seminārā, kas notika 2011.gada 7.jūlijā un tika organizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros, vairāk nekā 50 Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) pārstāvji iepazinās ar a/s “RIX Technologies” sagatavoto pārskatu par Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveidi.

Šī gada jūnijā noslēdzās valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” organizētais iepirkums „Par Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveidi”, kurā par pakalpojuma sniedzēju tika izraudzīta a/s „RIX Technologies”. Saskaņā ar līgumu „RIX Technologies” sadarbībā ar LNA IT un arhīva darba speciālistiem līdz 2012. gada rudenim veiks esošās VVAIS programmatūras pilnveidošanu, jaunas funkcionalitātes izstrādi un ieviešanu. Pakalpojums ietver VVAIS informācijas pārvaldības komponentes pilnveidošanu, kas nodrošina arhīva pamatprocesu, atbalsta procesu un ar tiem saistīto darba plūsmu īstenošanu, un informācijas piekļuves komponentes pilnveidošanu, kas nodrošinās arhīva e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Papildus VVAIS funkcionalitātes pilnveidošanai a/s „RIX Technologies” līguma izpildes laikā izstrādās un ieviesīs vienoto lietotāju vadības mehānismu un veiks arhīva darbinieku un administratoru apmācības.

A/s „RIX Technologies” seminārā pārstāvēja projektu vadītāja Sandra Neimane. Viņa arhīva pārstāvjus iepazīstināja ar VVAIS informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveides plānu, t.sk., organizatorisko struktūru, iesaistīto pušu atbildību un pienākumiem, izstrādes posmiem, veicamajiem uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem, īpaši uzsverot arhīva speciālistu lomu dažādos sistēmas izstrādes posmos.

Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) direktora vietniece Ingūna Slaidiņa: „Esam ieinteresēti VVAIS Pārvaldības sistēmas veiksmīgā izveidē, jo no jaunās sistēmas būs atkarīga LNA darba un klientu apkalpošanas efektivitāte. Lai panāktu pēc iespējas labāko rezultātu, mēs labprāt iesaistīsim savus darbiniekus kā ekspertus sistēmas izstrādē, kaut arī ar esošo budžetu un ierobežotajiem cilvēku resursiem tas nebūs viegli. Modernas un funkcionālas sistēmas, kas atbalstītu vienotu klientu pieprasījumu reģistrāciju, dokumentu apriti un citus procesus, nepieciešamība sevišķi aktuāla kļuvusi pēc tam, kad no 18 arhīvu iestādēm izveidots viens Latvijas Nacionālais arhīvs.”

A/s „RIX Technologies” valdes locekle Eva Butāne: „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveide VVAIS 2. kārtas ietvaros faktiski ir sakritusi ar arhīvu sistēmas reorganizāciju. Izstrādājot sistēmu, mūsu kopīgā svarīgākā lieta un lielākais izaicinājums, manuprāt, ir, lai tā atbalstītu arhīvu reorganizācijas rezultātā ieviestās pārmaiņas arhīvu ikdienas darbā un lai tiktu izveidota vienota un draudzīga elektroniska darba vide gan arhīva darbiniekiem, gan elektroniskā pakalpojuma saņēmējiem – uzņēmumiem un iedzīvotājiem.”

Par projektu „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”
Projektu īsteno valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu. Projekta mērķis ir Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas attīstība un pilnveidošana, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kuri atbalsta nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai veicinātu e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
v/a „Kultūras informācijas sistēmas”
sandra.vigante@kis.gov.lv
67844885