Aicina balsot par interesantāko „Latvijas kultūrvides TAKU” !

E-prasmju nedēļas ietvaros, kura norit laikā no 26.-30. martam, portāls letonika.lv  aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju novērtēt projektu konkursa „Latvijas kultūrvides TAKAS”  dalībnieku paveikto, nobalsojot par interesantāko un skaistāko Latvijas TAKU.

Balso par interesantāko Latvijas kultūrvides TAKU”: http://www.letonika.lv/takas
No visas Latvijas kopumā saņemti 360 aizraujoši stāsti par Latviju.

„Esam ļoti iepriecināti par rezultātu un atsaucību, kādu šis projekts ir ieguvis. Iesūtītās TAKAS Letonikā ir pieejamas jau no aizvadītā, 2011. gada oktobra mēneša. Vislielākais gandarījums ir par to, ka TAKAS ir vienas no populārākajiem resursiem letonikā, kuras ir labi apmeklētas. Ja mēnesī Letonikai ir ap 100 tūkstošiem apmeklētāju, tad TAKAS apmeklē katrs septītais uzziņu resursa lietotājs.

„Kino karte” ar vairāk kā 70 skaistām fotogrāfijām no vietām, kur Cēsu apkārtnē ir filmētas latviešu filmas, „Pa Valkas bānīša pēdām”, „Roja bērnu acīm”, „Daugavpils pievilcības noslēpumi”, „Daugavas taka”, „Sēļu elpa Sēlpils Boļānos”, „Velo Liepāja”, „Rogāļu gravas 7 brīnumi”, ir tikai neliela daļiņa no tās Latvijas, ar kuru ļoti dažādu vecumu Latvijas iedzīvotāji lepojās. Īpašs paldies nenogurdināmajiem TAKU projekta kuratoriem: Guntai Romanovskai, Aelitai Ramanei, Ievai Ignatovai, Ilonai Skorodihinai”, stāsta projekta vadītāja Baiba Altena.

Balsošana noritēs laikā no 26. marta līdz 19. aprīlim. Publiskās balsošanas rezultāti tiks apkopoti un summēti ar projekta – Latvijas kultūrvides TAKAS organizatoru – žūrijas vērtējumu. Uzvarētāji tiks paziņoti 26. aprīlī 3TD organizētajā Bibliotēku pārstāvniecības dienas interneta tiešraides pasākumā. Uzvarētāji tiks aicināti uz LR1 Kultūras Rondo studiju, lai pastāstītu par sevi un savu TAKU.

 

Projekta izsludinātāju balvu fonds paredz, ka:

1. Pirmajiem trīs absolūti labākajiem TAKU autoriem, par kuriem būs nobalsots visvairāk, tiks piešķirta skaista un noderīgā Tildes zibatmiņa, kā arī letonika.lv 1 gada abonements.

2. Labākajam katra reģiona TAKU autoram, par kuru būs nobalsots visvairāk, tiks piešķirts Tildes Birojs 2011 mājas versija.

3. Otrās un trešās vietas  ieguvēji no katra reģiona saņems suvenīrbalvas no publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” un valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas”.

4. Katram TAKU dalībniekam tiks piešķirtas pateicības balviņas no sabiedrības Tilde un v/a „Kultūras informācijas sistēmas”, kā arī letonika.lv 1 gada abonements.

Projektu „Latvijas kultūrvides TAKAS” letonika.lv izsludināja 2011. gadā, pateicoties Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstam Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionos. Projekta norisi Latgales reģionā atbalsta projekts „Trešais tēva dēls”. Visu aizvadīto gadu, līdz pat 2012. gada martam, Latvijas iedzīvotāji iesūtīja stāstus, fotogrāfijas, video un audio stāstus, teikas un vēsturiskus faktus par sev tuvo Latviju. Tāds arī ir šī projekta mērķis, atspoguļot personisku skatījumu uz Latviju, kurā dzīvojam.
TAKU iesūtīšana un publicēšana netiek pārtraukta, un jauni dalībnieki joprojām tiek gaidīti.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas: organizatora letonika.lv mājas lapā.
Projekta Dalībnieku pieteikumu iesniegšana. Projektu pieteikumi jāsūta uz e-pastu letonika@tilde.lv.

Portāls letonika.lv ir plaši lietots uzziņu resurss internetā, kurš sniedz uzticamu informāciju par Latviju. Ar savu dalību projektā, ikviens var kļūt par šī portāla satura veidotāju un vērtīgu tā sastāvdaļu.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Altena / SIA Tilde / Projekta „Kultūrvides TAKAS” vadītāja
Tālr. 67605001, e-pasts: baiba.altena@tilde.lv


Par projektu:
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu projektu konkursu izsludina sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais interneta portāls letonika.lv . Projekta partneris ir v/a „Kultūras informācijas sistēmas”, projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros.

Projekts „Latvijas kultūrvides TAKAS” mērķis ir izveidot Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģioniem atsevišķi un Latvijai kopumā vienojošu kultūras karti – TAKAS – sociālu vietni, kurā paši reģionu iedzīvotāji – gan skolu jaunieši, gan viņu domubiedri ir tie, kuri veido skatījumu uz savas apkārtnes kultūrvidi, raksta mūsdienu vēsturi un atspoguļo to vidi, kurā mīt, satiekas, izklaidējas, izglītojas un arī paši veido. Izceļot katra novada vai pilsētas unikalitāti, taps vienojoša mūsdienu TAKU kultūrkarte, kurā fiksētu faktu, fotogrāfiju, video materiālu, audio ierakstu un stāstu formā ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja atstāt savu liecību un skatu. Projekta mērķis ir nedublēt jau plašsaziņas līdzekļos esošu informāciju, bet izcelt to būtisko, kas katram ir īpašs, piemēram, manas saulrieta, pastaigu vai skatu vietas, alternatīvie klubi, ekstrēmo sporta veidu trases, amatu darbnīcas, vietas ar īpašu vēsturi,  unikālās kultūras dzīves personības, dabas objekti, sakoptākās vietas ucc. – tās ir tikai dažas no TAKU projekta piedāvātajām tēmām.

Projekta rezultātā radītās Latvijas TAKAS tiks publicētas portālā letonika.lv, un būs bez maksas pieejamas ikvienam interneta lietotājiem.

Par letonika.lv

Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas interneta pakalpojums ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un terminu klāstu latviešu valodā, kas kopā aptver apmēram 36 500 enciklopēdiskas uzziņu informācijas šķirkļu un 5 500 attēlu, vairāk nekā 145 000 terminu tulkojumu un skaidrojumu, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un izteicieniem.

Te atradīsiet informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, cilvēkiem, novadiem.

Enciklopēdiju un vārdnīcu saturs veidots sadarbībā ar autoritatīviem nozaru speciālistiem, visa informācija ir apkopota vienā vidē un ērti atrodama ar tam speciāli radītu meklētāju, kas ‘saprot’ latviešu valodu.

Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls.

 

Par Sabiedrību “Tilde”

Til­de ir va­do­šais pla­ša lie­to­ju­ma prog­ram­ma­tū­ras iz­strā­dā­tājs Bal­ti­jas val­stīs. Til­de ir di­bi­nā­ta 1991. ga­dā Rī­gā, tajā strā­dā 91 dar­bi­nie­ks, uzņēmumam ir bi­ro­ji arī Viļ­ņā un Tal­li­nā. Gal­ve­nie Til­des dar­bī­bas vir­zie­ni ir da­to­rat­bal­sta iz­strā­de lat­vie­šu va­lo­dai, da­tor­prog­ram­mu lo­ka­li­zā­ci­ja, grā­mat­ve­dī­bas un uzņēmuma vadības prog­ram­ma­tū­ra, informatīvie un video pakalpojumi internetā.

 

Par v/a „Kultūras informācijas sistēmas” un projektu „Trešais tēva dēls”

V/a „Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas aģentūra, kuras misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Starp vērienīgākajiem aģentūras īstenotajiem projektiem ir Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma jeb „Gaismas tīkls” un publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”.

V/a „Kultūras informācijas sistēmas” īsteno arī projektu „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”, kā ietvaros lasītājiem tiek piedāvāta iespēja lietot daudzveidīgas elektroniskās datu bāzes, interneta enciklopēdijas un pilnu tekstu žurnālus par dažādām nozarēm gan latviešu, gan angļu valodā. Datu bāzes letonika.lv abonēšanas maksu pašvaldību publiskajām bibliotēkām sedz aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”.