Noslēgts granta līgums par projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanu

Šonedēļ stājies spēkā starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas darbojas kā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Apvienotā vadošā iestāde, un valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” noslēgtais granta līgums par programmas projekta  „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive) īstenošanu sadarbībā ar partneriem – biedrību „Ideju forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un analītisko centru (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekts tiks īstenots līdz 2014. gada aprīlim ar 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējumu.

Programmu atbalsta ES un Krievijas Federācija ar mērķi veicināt minēto triju valstu kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas prioritātes ir reģiona kopīga sociālekonomiskā, uzņēmējdarbības un tūrisma attīstība, kopīga darbība vides un dabas resursu aizsardzībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kā arī vietējo iniciatīvu un sadarbības veicināšana kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās. Vairāk par programmu iespējams uzzināt programmas mājas lapā http://www.estlatrus.eu.

Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” mērķis ir saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu,  kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Šī uzdevuma īstenošanai tiks izveidota digitāla vide jeb virtuālais arhīvs, kurā tiks ievietoti speciāli atlasīti arhīvu materiāli un kura vienlaikus tiks izmantota kā tīmekļa platforma arhīvu  ekspertu un interesentu komunikācijai.

Projekta gaitā no triju iesaistīto valstu arhīvu krājumiem plānots atlasīt nozīmīgu informāciju un materiālus, kas saistīti ar Igauniju, Latviju un Krieviju, un izveidot jaunas, digitālas kolekcijas, turklāt to veidošanā tiks izmantota tāda informācija, kurai piekļuve ir atļauta visām iedzīvotāju grupām, lai projekta rezultātā radītās kolekcijas un digitālo materiālu kopas virtuālajā arhīvā turpmāk būtu pieejamas visu iesaistīto valstu iedzīvotājiem.

Potenciālie projekta „Pārrobežu E-arhīvs” labuma guvēji ir 3 miljoni iedzīvotāji, 30 arhīva institūcijas Igaunijā, Latvijā un Krievijā, kā arī 30 000 pētnieku un studentu pārrobežu reģionā, kuriem tiks dota neierobežota piekļuve informācijai latviešu, igauņu, krievu un angļu valodās.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
projekta “Pārrobežu E-arhīvs” sabiedrisko attiecību speciāliste,
v/a “Kultūras informācijas sistēmas”  projektu vadītāja asistente,
Tālr. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv