Noslēdzies starptautisks projekts muzeju nozarē LINKED HERITAGE

Šī gada septembrī noslēdzās Eiropas valstu kopīgais projekts Linked Heritage, kas tika īstenots Eiropas Kopienas programmas digitālā satura pieejamības veicināšanai  eContentplus ietvaros un kura oficiālais partneris Latvijā ir Kultūras informācijas sistēmu centrs. Projekta darbība tika uzsākta 2011. gada 1. aprīlī un tajā iesaistījās pārstāvji no 20 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī no Izraēlas un Krievijas.

Projekta galvenie mērķi bija sekmēt liela apjoma satura piegādi Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā Europeana, kā arī strādāt pie satura kvalitātes uzlabošanas, attiecībā uz metadatu bagātināšanu un atkārtotas izmantošanas potenciālu.

Izvirzītie mērķi tika sasniegti, papildinot Europeana ar 2,7 miljoniem metadatu ierakstu un pievienojot saites uz 7,5 miljoniem jaunu digitālo objektu no visplašākā piegādātāju loka, ieskaitot privāto sektoru un jaunus, iepriekšējos projektos nebijušus piegādātājus. Linked Heritage īstenošanas gaitā piegādātais saturs ir augstvērtīgs, tas ietver meistardarbus, unikālus objektus un darbus ar augstu atkalizmantošana potenciālu.

Lai veiktu liela apjoma datu piegādi, kā arī (kas ir ļoti svarīgi) datu kvalitātes kontroli, izstrādāti vadošie tehnoloģiskie risinājumi. Projektā izstrādāti metadatu modeļi, labās prakses rīki un instrumentāriji, lai sekmētu satura piegādi, apkopošanu un pilnveidošanu.

Linked Heritage ietvaros piegādātā satura ierakstiem ir pievienota bagātīga metadatu kopa, un tas panākts, pateicoties specifikācijai, kas nosaka, kādā veidā bagātīgie metadati pirms to pārveidošanas saskaņā ar Europeana specifikāciju tiek saglabāti tādā veidā, lai pēc iespējas tiktu samazināti informācijas zudumi.

Projekts uzskatāmi pierādījis, kādā veidā kultūras mantojuma metadati var tikt pievienoti saistīto datu „mākonim”, kur tie ir pieejami trešajām pusēm, kuras tos savukārt var izmantot, piešķirot tiem jaunu vērtību. Demonstrācijai paredzētais saturs tika konvertēts speciālā veidā, kā atsevišķa kopa ievietošanai datu „mākonī”.

Linked Heritage datu kopa var tikt izmantota kā paraugs turpmākām iniciatīvām, kā arī tikt uzlabota, lai sekmētu pilna Europeana apjoma publicēšanu datu „mākonī”.

Tāpat, ņemot vērā terminoloģijas atšķirības dažādu organizāciju un valstu piedāvātajos aprakstos, projekta ietvaros tika izstrādāta inovatīva terminoloģijas pārvaldības platforma. Linked Heritage ieviesis starpdomēnu daudzvalodu terminoloģiju, padarot meklēšanu daudz precīzāku mērķtiecīgāku, kā arī meklēšanas rezultātus – atbilstošākus. Linked Heritage terminoloģija galvenokārt vērsta uz rīcībā esošajām personvārdu, vietvārdu un jēdzienu vārdnīcām. Taču dalībvalstīm ir iespēja tās papildināt, precizēt un saglabāt.

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) ir Linked Heritage projekta oficiālais pārstāvis Latvijā un īstenoja Linked Heritage mijiedarbībā ar KISC administrēto projektu „Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK), kura ietvaros tiek realizēta apjomīga Latvijas muzeju priekšmetu digitalizācija. Šie digitalizētie objekti ar Linked Heritage starpniecību tika integrēti Europeana.

Pielikumā: projekta koordinatores Latvijā Unas Balodes prezentācija.

 Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
Kultūras informācijas sistēmu centra
projektu vadītāja asistente
Tel.: 67844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
Projekta LINKED HERITAGE rezultāti (3.5 MiB)