Kopkataloga jaunumi 2016. gada janvārī: Ģeogrāfija, Biogrāfijas, Vēsture

Šī gada janvāra mēnesī valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskā sadaļa Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture papildināta ar 13 jauniem ierakstiem par 2016. gada izdevumiem.

Tūrisma ceļveži „Ceļojums par Tērvetes novadu”, „Талсинский край : туристический путеводитель”, „Talsi Region : guide book” Kopkatalogā brīvi lejupielādējami arī kā e-grāmatas PDF formātā.

 

Ceļojums pa Tērvetes novadu / [Tērvetes tūrisma informācijas centrs].

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants. Igauņu val. Tõnu Raudsepp, Urmas Vessin. Mērogi dažādi. Riia, Läti : Kaardikirjastus Jāņa sēta, [2016]. 1 atlants (168 lpp.) : il., kartes

Aiz šiem vārtiem vaid zeme : Salaspils nometne 1941 – 1944 / Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne. Rīga : Lauku Avīze, ©2016. 431 lpp.

Latviešu sarkanie strēlnieki Latvijas likteņgaitās / Antons Kreics ; [redaktore Lūcija Nagle ; mākslinieks Imants Liepiņš]. [Liepāja : LiePA], 2016. 210 lpp. : il., kartes, portr.

Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm / sastādījusi Ieva Ose ; [redkolēģija: Andris Caune, Ieva Ose ; recenzenti: Kristofers Hermans, Vija Stikāne ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa, Ināra Korsaka ; māksliniece Ināra Jēgere] ; LU Latvijas vēstures institūts. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016 381, [2] lpp. : il.

Vēstules no Āfrikas / [teksts, foto]: Mārtiņš Sils, Andžs Ūbelis ; [Ingus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Andersone]. Rīga : Jumava, ©2016. 279, [1] lpp., [32] lpp. ielīmes : il., kartes

Talsu novads. Krievu val. Талсинский край : туристический путеводитель / [составители: Лива Давидсоне, Биби Миллерсоне и Инесе Розе ; иллюстрации: Антра Аузиня и Биби Миллерсоне ; издатель: Центр информации туризма Талсинского края].

Talsu novads. Angļu val. Talsi Region : guide book / [text: Līva Dāvidsone, Bibi Millersone and Inese Roze ; illustration: Antra Auziņa and Bibi Millersone ; publisher: Talsi Region Tourist Information Centre].

Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozares sporta pedagoģijas apakšnozarē / Helēna Vecenāne ; zinātniskā vadītāja Andra Fernāte ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Rīga, 2016. 264 lp. ; diagr., il., sh., tab.

Velomaršrutu ceļvedis [kartogrāfiskais materiāls] : Mārupes novads, Ķekavas novads, Salaspils novads / kartogrāfija, dizains: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”. Mērogs [1:40,000]. [Ķekava] : Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs ;[Mārupe] : Mārupes novada dome ;[Salaspils] : Salaspils novada dome, 2016. 1 atlants (26 lpp.) : krās. il., krās. kartes

Неизъятое : истории людей, которые пережили то, чего мы больше всего боимся / Анна Артемьева, Елена Рачева. Москва : АСТ, 2016. 334 lpp. : il. ; 25 cm. Ангедония. Проект Данишевского.

Латвия навстречу 100-летию страны / Дайна Блейере … [и др.] ; [перевод: Жанна Эзит, Инесса Иванчикова ; ответственный редактор Анна Павловска ; научный редактор Инесис Фелдманис ; литературные редакторы: Виктория Коллегова, Ксения Загоровская]. Рига : Jumava, ©2016. 591, [1] lpp., [42] lpp. ielīmes : faksimili, il., kartes

В предвкушении себя : от имиджа к стилю : для женщин и мужчин / Ирина Хакамада. 2-е издание. Москва : Альпина Паблишер, 2016. 229 lpp., [16] lpp. ielīmes : il.

Visi 2016. gada janvāra jaunumi Kopkatalogā skatāmi šeit

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.