Kopkataloga jaunumi 2016. gada septembrī un oktobrī „Tiesības. Tiesību zinātne”

Šī gada septembrī un oktobrī valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskā sadaļa Tiesības. Tiesību zinātne papildināta ar 268 jauniem ierakstiem. No tiem 19 ir apraksti par resursiem latviešu valodā.

Iestāžu pārskati Informatīvais ziņojums par vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2013. gadā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja publiskie pārskati no 2004. gada Kopkatalogā brīvi lejuplādējami arī kā e-grāmatas PDF formātā.

Ceļš uz Latvijas pilsonību. Rīga: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 2016

Ieteikumi ceļotājiem : palīdzība un ieteikumi patērētājiem Eiropā. Eiropas Komisija. Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2016.

Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Lietu tiesības. Osvalds Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), Barba Girgensone, Ivans Jānis Mihailovs ; [recenzenti: Valērijs Reingolds, Jānis Bramanis]. Rīga: Drukātava, 2016.

Latvija. Civillikums. 11. izdevums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016.

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Tālavs Jundzis : biobibliogrāfija. [bibliogrāfijas sastādītāja, priekšvārda autore Dagnija Ivbule ; literārā redaktore Anita Rudziša ; māksliniece Ināra Jēgere]; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. Rīga: LZA BSPC, 2016

Starptautisko privāttiesību kodifikācija: Eiropas valstu pieredze: promocijas darbs. Aiga Mieriņa; promocijas darba vadītājs: Juris Bojārs; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Rīga, 2016

Starptautisko privāttiesību kodifikācija: Eiropas valstu pieredze : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridisko zinātņu nozarē, apakšnozare: starptautiskās tiesības. Aiga Mieriņa; [darba vadītājs: Juris Bojārs ; darba recenzenti: Jānis Lazdiņš, Ingrīda Veikša, Jurgita Grigienė]; Rīga: Latvijas Universitāte, 2016

Korupcija “Zaļajā patvērumā”. Milda Pormale. [Rīga] : Milda Pormale, [2016].

Misija Latvijai. Inese Vaidere ; [literārā redaktore Gita Bērziņa]. Otrais, papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, ©2016

Eiropas Cilvēktiesību tiesas loma, nodrošinot tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu tiesā: Latvijas Republikas un Somijas Republikas pieredze: promocijas darba kopsavilkums tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte – juridiskās zinātnes, apakšnozare – starptautiskās tiesības. Vladimir Jilkine ; [darba zinātniskais vadītājs Vitolds Zahars ; oficiālie recenzenti: Aivars Endziņš, Viktoras Justickas, Jānis Grasis]; Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga: 2016

Informatīvais ziņojums par vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2013. gadā. Rīga: Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2014.

Latvijas Vēstnesis : Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2012-

Maksātnespējas administrācijas būtiskāko skaidrojumu un pausto atziņu apkopojums par laika periodu 01.01.2008. – 31.05.2012. Maksātnespējas administrācija. Rīga: 2012.

Šengenas informācijas sistēmas lietotāja rokasgrāmata. [Rīga]: SIRENE Latvijas birojs, 2007

Patērētāju tiesību aizsardzības centra … gada pārskats. Rīga: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 2005-

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja publiskais pārskats … gads. [Rīga]: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 2004-

Zariņš, Vilnis, Dokumenti par “Likumu par zinātnisko darbību”, filozofijas vietu latviešu kultūrā un Latvijas filozofu biedrības dibināšanu [manuskripts]: [arhīva materiālu kopa]. [1990-1991]

Par tiesību īsto sapratni : sakarā ar Ķīnas republikas civilkodeksa projektu. Vasilijs Sinaiskis. Rīgā : Sabiedrisko zinātņu veicināšanas biedrības “Aequitas” izdevniecība, 1928

Zariņš, Vilnis, Latviešu tautas valstiskuma apziņa [manuskripts]: [arhīva materiālu kopa]. [19–

Visi 2016. gada jaunie izdevumi Kopkatalogā skatāmi šeit

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.