Kopkataloga jaunumi 2017. gads: e-grāmatas

2017. gadā valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) papildināts ar 90 jauniem ierakstiem par e-grāmatām, no kurām 54 e-grāmatas tiek piedāvātas arī tiešsaistē, un Kopkatalogā brīvi lejuplādējamas PDF formātā.

Almquist, Arne J. Intrapreneurship handbook for librarians : how to be a change agent in your library / Santa Barbara, California : ©2017.

Asars, Hermanis, Par gaišāku un labāku nākotni

Atgāzis, Kārlis, Mirkļu spēle : dzejas

Balodis, Francis, Jersika

FoodBalt 2017 : 11th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food science and technology in a changing world”, April 27-28, 2017, Jelgava, Latvia : conference proceedings

Baltic surveying : proceedings of International Scientific Methodical Conference “Baltic Surveying ’17”

Belarusian Foreign Policy: 360° /

Birkmanis, Gunārs, Lapsu laiks : grāmata katram Latvietim /

Blakiston, Rebecca, Writing effectively in print and on the web : a practical guide for librarians /

Brastiņš, Ernests, Latviešu tautdziesmu tikumi : kultūr-ētiska studija /

Bušs, Ginters, Wage Formation, Unemployment and Business Cycle in Latvia /

Bušs, Ginters, Algu veidošana, bezdarbs un ekonomiskās attīstības cikls Latvijā /

Clinical radiation oncology : indications, techniques, and results /

Glass art in Baltic context: past, challenges and prospects : abstracts : Riga, 3 February 2017 /

Cooke, Nicole A. Information services to diverse populations : developing culturally competent library professionals /

Crane, Beverley E., Online teaching and learning : a practical guide for librarians /

Deglavs, Augusts, Rīga : romāns divās daļās /

Digital infantry battlefield solution : introduction to ground robotics : DIBS project.

Eldgasts, Haralds, Uz Venus altāŗa : drāmatiska [!] studija 5 epizodēs ar epilogu /

Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017) : International Scientific Conference : abstracts proceedings.

Falla, Tim Solutions : intermediate student’s book /

Grīsle, Rasma, Rasmas Grīsles sarakste : vēstules, atbildes un aizrādījumi, pielikumi /

Haritonovs, Viktors, Pelnu izmantošana meža autoceļos : pētījums /

Hiršs, Mārtiņš Donalds Tramps: Amerika pirmā /

Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos /

Izpētes ziņojums par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un efektīvākajiem informācijas sniegšanas mehānismiem /

Judrups, Jānis, Mācību un kompetenču pārvaldības risinājuma izstrāde : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai = Development of learning and competence management solution : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.sc.ing. /

Juraševskis, Pēteris, Latvijas mazsaimniecības /

Jurevics, Jēkabs, Kad skaidrs dzims rīts… : [drāma, kurā ainas no 1915. un 1919. gada] /

Kalniņa, Solvita, Latvijā audzētu graudaugu piemērotība pilngraudu makaronu ražošanai : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai = Suitability of cereals cultivated in Latvia for whole-grain pasta production : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.sc.ing. /

Kalniņš, Alnis, [Sapņi un maldi] : [grāmata par Lonijas Miesnieces dzīvi] /

Kalniņš, Alnis, Varbūt tā bija… /

Kažoka, Iveta, Varas līdzsvars un kontrole Latvijas pašvaldībās : 2017. gada februāris /

Ķirse, Asnate, Effect of advanced processing methods on the quality of pulse spreads during shelf-life : summary of the doctoral dissertation for the scientific degree of Dr.sc.ing. = Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekme uz pākšaugu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai /

Klīve, Ādolfs, Latvijas neatkarības gadi : Latvijas polītiskā veidošanās un augšana /

Kovaļčuks, Aleksandrs, Vistu olu eļļas ieguve un kvalitāte : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai = Hen egg oil extraction and quality : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.sc.ing. /

Krauja, A. Raiņa “Pusidealists” : kāds nelaikā piemirsts ievērojams mākslas darbs /

Latkovskis, Donats, Karalis Visvaldis : vēsturiska drāma /

Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 5. jūlijam /

Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai : situācijas izvērtējums 2016. gadā /

Zinātne un prakse nozares attīstībai. starptautiskā zinātniski praktiskā konference, 2017. gada 15.-17. marts : tēzes /

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti.

Latvijas pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu loma cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas procesā : pētījums /

Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes /

Starptautiskais simpozijs “Smilts un stikls” : zinātnisko rakstu krājums = International symposium “Sand and glass” : symposium scientific papers /

Kūdra un sapropelis – ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā : konferences rakstu krājums /

Latvju varoņu gaitas : brīvības cīņu chrestomatija /

Lazda, Zinaīda, A green leaf : poems /

Ligers, Ziedonis, Vāciski-latviska un latviski-vāciska kaŗavīra vārdnīca : lietošanai frontē /

Luther, Martin, Evaņģēlija skaidrojums svētku un apustuļu atceres dienām /

Maynard, Diana Natural language processing for the semantic web /

Melderis, Jānis, “6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados” /

Melderis, Krišs, Miers un laime : populārs filozofiski-ētisks apcerējums /

Mergups, K. Sarkanās maskas : satira vienā cēlienā : [Piektā gada revolūcionāru gaitas Amerikā ap 1. pasaules kaŗa laiku] /

Miezaine, Zinta, Pētījums godīgas starptautiskās nodokļu politikas jomā : izziņas materiāls interešu aizstāvībai /

Mundurs, Viktors, Stōsti /

Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos : padomnieks pasākumu rīkotājiem /

No Ņevas līdz Elbai : latviešu slepenā dienesta atmiņas.

Palevičs, Jukums, Purvā : drāma četros cēlienos /

Pārskats par 2016. gadā realizēto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu zinātnisko lietderību /

Pastars, Edgars, Atlīdzības likums ar komentāriem /

Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību : 2017. gada februāris /

Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā /

Pielens, Eduards Domu liesmās dedz! : [dzeja] /

Prieciņa, Līga, Evaluation of biologically active compounds in fresh and dried vegetables and spices : summary of the doctoral dissertation for the scientific degree of Dr.sc.ing. = Bioloģiski aktīvo savienojumu izvērtējums svaigos un kaltētos dārzeņos un garšaugos : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai /

Prohorovs, Anatolijs, Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā un Igaunijā : tā ietekme uz uzņēmējdarbību, investīcijām, bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts ekonomisko izaugsmi : monogrāfija /

Purkalītis, Jēkabs, Dziesmu pazarītes : [dzejoļi] /

Purs, Laimonis, Aizejot atskaties /

Purs, Laimonis, Aizejot atskaties.

Purs, Laimonis, Aizejot atskaties.

Rācene, Anita, Karjeras attīstība sievietēm profesionālās krīzes situācijās mūžizglītības kontekstā : promocijas darba kopsavilkums Dr.paed. zinātniskā grāda iegūšanai = Career development for women in professional crisis situations in the context of lifelong education : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.paed. /

Rokasgrāmata Augstāko tiesu administrēšanā /

Singh, Amritpal Saroya. Contemporary Phytomedicines /

Smilga, Arveds, Aiz zaļā kalna /

Smiltnieks, Jānis Meža kopšana /

Social Entrepreneurship Certification and Labeling : an analytical report on existing social value labeling practices, and a way forward for Latvia, Estonia and Denmark /

Vārds un teksts : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference : tēzes, 2017. gada 22.-23. februāris = Word and Text : International Scientific Conference to commemorate the 144th anniversary of academician Jānis Endzelīns : abstracts, 22-23 February, 2017 /

Strauta, Liene, Pākšaugi ekstrudētu pārtikas produktu ieguvei : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai = The use of legumes in the production of extruded food products : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.sc.ing. /

Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’ 2017 : konferences tēžu krājums.

Tiesību uz informāciju īstenošana vietējo pašvaldību interneta vietnēs : pētījums /

Tkačevs, Oļegs Valdības obligāciju procentu likmju ietekme uz finanšu disciplīnu /

Tokareva, Tatjana, Pārtikas izšķērdēšana Latvijas mājsaimniecībās ēšanas paradumu kontekstā : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Latvian households’ food wasting in the context of eating habits : summary of the doctoral dissertation for the scientific degree of Dr.oec. /

Vakarskola Tukuma novadā : vēstures apraksti : pedagogu atmiņas un pārdomas /

Valters, Ēvalds, Rusiāde : rakstīta komūnistu okupācijas laika tumsā, bailēs un slepenībā no ļauno acu skata, tagadējā Latvijā /

Vēbers, Aleksandrs, No skudrēna, kas kaut ko savādu gribēja : [pasaka] /

Yuldasheva, Guli. The Role of Iran and the United States of America in Geopolitics of Central Asia /

Zelčs, Ainārs, Virves dejotāji /

Zeltiņš, D. Saites : drāma četros cēlienos un piecās bildēs /

Zeltiņš-Goldfelds, Otto, 7000 kilometrus caur vientuļo Afriku : no Alžiras caur Zaharu uz Timbuktu-Bamako-Dakaru : pirmais atsevišķa eiropieša jājiens caur Zaharu /

Соковенина, Елена, Пять баксов для доктора Брауна. роман для мужчин от пятнадцати лет, и также для девочек, которые в детстве не любили играть в куклы /

 

Visi 2017. gada jaunie izdevumi Kopkatalogā skatāmi šeit

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.