Kopkataloga jaunumi 2018. gadā: „Lauksaimniecība un ar to saistītās zinātnes un tehnoloģijas”

Šogad valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskā sadaļa Lauksaimniecība un ar to saistītās zinātnes un tehnoloģijas papildināta ar 15 jauniem ierakstiem par 2018. gadā izdotajām grāmatām.

 • 100 Labi Padomi. Rīga : Rīgas Viļņi, 2018-
 • Beļikovs, Aleksandrs, Daiļdārzs. Rīga : Vulpes, 2018. 240 lpp. : ilustrācijas
 • Blum, Winfried E. H. Essentials of soil science : soil formation, functions, use and classification. Stuttgart : Borntraeger Science Publishers, 2018. 171 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas
 • Brūveris, Zigmunds, Mājdzīvnieku praktiskā anatomija. Rīga : Medicīnas apgāds; Jelgava : LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, 2018. 633, [1] lpp. : ilustrācijas
 • Būmane-Grasmane, Ilze, Spēka maize : Zemnieku saeima no 1994. gada. Rīga : Zemnieku saeima, [2018] 439, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti
 • Gailis, Jānis, Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības indikatori kviešu sējumos : promocijas darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018.
 • Global Cheesemaking Technology : cheese quality and characteristics. Hoboken, USA; Chichester, West Sussex, UK : Wiley, 2018. xxix, 461 lpp. : ilustrācijas, tabulas
 • Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018
 • Mežaka, Ieva, Videi draudzīgā un bioloģiskā lauksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeum vulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenētiskā kartēšana : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē.      Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. 162 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas
 • Rukšāne, Guna, Flokši. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 96 lpp. : ilustrācijas
 • Salāti, zaļumi un kāposti. Rīga : Latvijas Mediji, ©2018- sēj. : ilustrācijas ; Lauku Avīzes tematiskā avīze, 2018/3 (278)
 • Satikt sevi mežā : “Latvijas valsts meži” un mammadaba gaida tevi ciemos! Rīga : Latvijas valsts meži, [2018] 16 lpp. : ilustrācijas
 • Wohlleben, Peter, Koku slepenā dzīve : ko jūt un kā cits ar citu sazinās koki – ieskats apslēptā pasaulē. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 221, [1] lpp.
 • Говорушко, Сергей Михайлович, Human-Insect Interactions.  Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018] xi, 428 lpp. : ilustrācijas, tabulas
 • Коновалова, Татьяна Юрьевна, Декоративные травы : атлас-опеределитель. Москва : Фитон XXI, 2018. 175 lpp. : ilustrācijas

Izdevumi 100 Labi padomi, Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības indikatori kviešu sējumos, Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes,  Kopkatalogā pieejami arī tiešsaistē.

Visi Kopkataloga ieraksti par 2018. gada izdevumiem Kopkatalogā skatāmi  ŠEIT

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.