Rekvizīti

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Tērbatas iela 53 – 2, Rīga, LV 1011
Reģ.Nr. 90001708717
PVN Reģ. Nr. LV90001708717
Valsts kase
Kods TRELLV22
Konts LV16TREL2220558013000