Pārrobežu E-arhīvs (Cross Border E-archive)

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras informācijas sistēmu centrs Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros no 2012. – 2014. gadam īsteno projektu „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive) sadarbībā ar partneriem – biedrību „Ideju forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un analītisko centru (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmu 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros atbalsta ES un Krievijas Federācija ar mērķi veicināt minēto triju valstu kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas prioritātes ir reģiona kopīga sociālekonomiskā, uzņēmējdarbības un tūrisma attīstība, kopīga darbība vides un dabas resursu aizsardzībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kā arī vietējo iniciatīvu un sadarbības veicināšana kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās. Vairāk par programmu iespējams uzzināt programmas mājas lapā http://www.estlatrus.eu.

Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” mērķis ir saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu,  kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Šī uzdevuma īstenošanai tiks izveidota digitāla vide jeb virtuālais arhīvs, kurā tiks ievietoti speciāli atlasīti arhīvu materiāli un kura vienlaikus tiks izmantota kā tīmekļa platforma arhīvu  ekspertu un interesentu komunikācijai.

Igaunijā, Latvijā un Krievijā ir vairāki valsts arhīvi, kuros uzkrāta vērtīga informācija, kas saistīta ar kopīgu vēsturi, kultūru un visu triju valstu iedzīvotāju personisko dokumentāciju (piemēram, baznīcu grāmatas, iedzīvotāju saraksti, pilsoņu pasu un mājas grāmatu kolekcijas). Joprojām vairumā gadījumu tikai arhivāriem ir pieeja depozitārijiem, kuros informācija tiek glabāta papīra veidā, un šis fakts lielākai cilvēku daļai padara piekļuvi arhīvu materiāliem ļoti ierobežotu.

Projekta gaitā no triju iesaistīto valstu arhīvu krājumiem plānots atlasīt nozīmīgu informāciju un materiālus, kas saistīti ar Igauniju, Latviju un Krieviju, un izveidot jaunas, digitālas kolekcijas, turklāt to veidošanā tiks izmantota tāda informācija, kurai piekļuve ir atļauta visām iedzīvotāju grupām, lai projekta rezultātā radītās kolekcijas un digitālo materiālu kopas virtuālajā arhīvā turpmāk būtu pieejamas visu iesaistīto valstu iedzīvotājiem.

Projektā katram partnerim paredzēts īstenot divus pētījumus kaimiņvalstu arhīvos pēc kopīgi izstrādātiem izvēles kritērijiem materiālu digitalizēšanai. Jaunizveidotās digitālo materiālu kolekcijas būs iedalītas trīs tēmu blokos un turpmāk atvieglos pētniecību sekojošos virzienos:

(1) par periodu pēc dzimtbūšanas un migrācijas ierobežojumiem;

(2) par laikposmu, kad veidojās latviešu un igauņu nācijas;

(3) dzimtu ģenealoģijā.

Potenciālie projekta „Pārrobežu E-arhīvs” labuma guvēji ir 3 miljoni iedzīvotāji, 800 Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu reģiona profesionāļi, 30 arhīva institūcijas Igaunijā, Latvijā un Krievijā, kā arī 30 000 pētnieku un studentu pārrobežu reģionā, kuriem tiks dota neierobežota piekļuve informācijai latviešu, igauņu, krievu un angļu valodās.

Izmantojot projekta rezultātā radīto tīmekļa platformu, tiks izveidots daļēji profesionāls arhīvu nozares sociālais tīkls, kas dos iespēju vēsturniekiem, arhivāriem, bibliotekāriem, pedagogiem un citiem interesentiem veidot pārrobežu kultūras, vēstures, izglītības un jebkura cita veida profesionālos un personiskos kontaktus. Tas palīdzēs izveidot jaunas pārrobežu saites, kā arī atklāt un stiprināt jau pastāvošās.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Kultūras informācijas sistēmu centrs un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Programmas mājas lapa: http://www.estlatrus.eu

EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Vadlīnijas/Stils/Veidlapas Guidelines/Fonts/Templates (8.3 MB)
Logo/Stila grāmata Logo/Books (17.1 MB)
Logo LAT/EST/RUS/ENG (12.5 MB)