Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta

Centrs projektu īsteno sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu. Projekta mērķis ir Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) attīstība un pilnveidošana, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kuri atbalsta nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai veicinātu e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Projekta ietvaros risināmās problēmas:

 • Nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija – nav nodrošināta visu specifisko dokumentu veidu aprakstīšana, uzskaite un statistikas pārskatu veidošana, preventīvās saglabāšanas funkciju automatizācija, digitālo kopiju uzskaite un izmantošana. Esošais risinājums nenodrošina integrāciju citām valsts informācijas sistēmām.
 • Nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi – šobrīd pieejamie arhīvu sistēmas sniegtie elektroniskie pakalpojumi nenodrošina pilnu elektronisko pakalpojumu funkcionalitāti, piemēram, nav iespējams veikt elektroniski apmaksu, elektronisko datu un dokumentu nodošanu arhīvā tiešsaistē.
 • Nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze – 1. kārtā uzsāktā elektroniskā arhīva izveide tikai daļēji nodrošina elektronisko dokumentu un datu glabāšanu (nepietiekoša kapacitātes infrastruktūra). Nenodrošinot ilgstoši glabājamo elektronisko datu un dokumentu arhivēšanu pilnā funkcionalitātē, nebūs iespējams realizēt e-pārvaldes funkcijas.
 • Pārāk augsts administratīvais slogs – arhīvu izziņu un dažādu uzziņu iegūšanai nepieciešamas ierasties klātienē, nav iespējams veikt maksājumu elektroniski.

Problēmas nepieciešams risināt, lai samazinātu pakalpojumu sniegšanas termiņus, pakalpojuma administratīvās izmaksas (piemēram, ceļa, pasta izdevumi) un administratīvo slogu uz iedzīvotājiem, radot viegli pieejamu pakalpojumu draudzīgā vidē.

Projekta ietvaros plānots norādītās problēmas risināt šādā veidā:

 • lai novērstu nepietiekamas informācijas sistēmu attīstību, sadarbspēju un integrācijas problēmas, projekta ietvaros tiks veikta jaunu VVAIS moduļu izveide un sistēmas funkcionalitātes paplašināšana un pilnveidošana līdz pilnai funkcionalitātei, VVAIS darbināšanas infrastruktūras pilnveidošana un integrācija ar citiem valsts nozīmes reģistriem, specializētās tehnikas iegādei arhīviem dokumentu digitalizācijai un digitālo kopiju pieejamības nodrošināšanai;
 • lai uzlabotu nepietiekami elektronizētos publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, tiks veikta esošo pakalpojumu integrēšana ar biznesa procesiem, jaunu pakalpojumu izveide un droša elektronisko datu un dokumentu pieejamības mehānisma izveide, rīku izstrāde informācijas meklēšanai elektroniskajos datos un dokumentos, elektronisko datu un dokumentu starparhīva izveide;
 • lai novērstu nepietiekami elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāzes attīstību, tiks palielināta digitalizācijas jauda (infrastruktūras kapacitāte) un elektronisko dokumentu un datu pieņemšanas, saglabāšanas un pieejamības procedūru pilnveidošana – elektronisko datu un dokumentu izvērtēšanas un ekspertīzes laboratorijas izveide (programmatūra un infrastruktūra), glabātavu paplašināšana, programmatūras un infrastruktūras izveide ilgstošai elektronisko datu un dokumentu saglabāšanai;
 • lai risinātu pārāk augstu administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un komersantiem – arhīvu izziņu un dažādu uzziņu iegūšanai nepieciešamas ierasties klātienē, nav iespējams veikt maksājumu elektroniski. Pakalpojumi tiks elektronizēti līdz tādam līmenim, lai klients varētu pieteikties un saņemt pakalpojumu elektroniski (bez fiziskas klātbūtnes).

Būtiskākās projekta ietvaros veicamās darbības:

 • jaunu VVAIS moduļu izveide, sistēmas funkcionalitātes paplašināšana un pilnveidošana;
 • VVAIS darbināšanas infrastruktūras pilnveidošana;
 • specializētās tehnikas iegāde digitalizācijas jaudas palielināšanai;
 • elektronisko datu un dokumentu pieņemšanas, saglabāšanas un pieejamības procedūru pilnveidošana, tai skaitā elektronisko datu un dokumentu izvērtēšanas un ekspertīzes laboratorijas izveide, drošas elektronisko datu un dokumentu pieejamības mehānisma izveide un elektronisko datu un dokumentu starparhīva izveide;
 • jaunu e-pakalpojumu izstrāde un ieviešana, esošo pakalpojumu uzlabošana.

VVAIS ir būtisks elements nozares attīstībai un ilgtspējai. Tā izveide un pilnveidošana nodrošinās elektroniski radīto dokumentu un valsts nozīmes informācijas sistēmu ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību nākotnē.  VVAIS palīdz nodrošināt arhīvu pamatfunkciju realizāciju – dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību. Ieviešot projektu ieguvēji būs gan valsts institūcijas, gan Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji.

Lasīt aktualitātes par projektu