Vienotā lasītāju karte

Vienotā lasītāju karte, ko finansē Latvijas valsts. Projekta mērķis ir ieviest vienotu lasītāju karti – dokumentu, kas kartes lietotājam dod tiesības izmantot visu projektā iesaistīto bibliotēku krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus,  radīt lietotājiem jaunas iespējas izmantot citu tīklā esošo bibliotēku informācijas resursus un izveidot pastāvīgu sadarbības modeli lasītāju datu apstrādē un apkalpošanā starp valsts nozīmes zinātniskajām bibliotēkām.

Ar Kultūras informācijas sistēmu centra cenrādi var iepazīties likumi.lv