Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana, 2. kārta

Centrs ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu no 2009. līdz 2014. gadam īsteno projekta “Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” NMKK 2. kārtu, kurā paredzēta Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga attīstība, funkcionalitātes paplašināšana un pilnveidošana, kā arī e-pakalpojumu ieviešana muzejos.

Būtiskākās šī projekta ietvaros veicamās darbības:

  • jaunu Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga moduļu izveide un kopkataloga funkcionalitātes paplašināšana un pilnveidošana;
  • Nacionālā muzeju krājuma objektu dokumentēšana, digitālo attēlu izveide, kā arī aprakstu tulkošana Eiropas Savienībā un pasaulē populārākajās valodās;
  • digitalizācijas procesa metodoloģiskais un tehniskais atbalsts;
  • tehniskās infrastruktūras uzlabošana digitalizācijas jaudas palielināšanai;
  • datu migrācija no muzeju sistēmām un muzeju sistēmu integrācija ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu;
  • informatīvā e-pakalpojuma uzlabošana.

Muzeju krājumu digitalizācija un iekļaušana kopkatalogā veicinās Latvijas muzeju krājumos esošās informācijas izmantošanu pētniecībai, zinātniskām publikācijām un mācību materiālu sagatavošanai. Savukārt projekta ietvaros izstrādātais un ieviestais e-pakalpojums veicinās sabiedrības interesi un pieejamību Latvijas muzejos uzkrātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam.

Projekta īstenošana plānota līdz 2014.gada 14.jūlijam.

Lasīt aktualitātes par projektu