Latvijas kultūras datu portāls kulturasdati.lv

Portāls kulturasdati.lv ir ikvienam iedzīvotājam tiešsaistē brīvi pieejama Latvijas kultūras oficiālās statistikas publicējamo datu vietne. Tajā atrodamas ziņas par katra kultūras objekta kontaktinformāciju, atrašanās vietu, pieejamību, infrastruktūru, sniegtajiem pakalpojumiem un statistikas datiem. Portālā apkopota informācija par muzejiem, bibliotēkām, arhīviem, kultūras/ tautas namiem, kultūrizglītības iestādēm, teātriem, koncertzālēm, mākslas galerijām un saloniem, kinoteātriem, brīvdabas estrādēm, kultūras pieminekļiem, mākslinieciskajiem pašdarbības kolektīviem, tradicionālajiem pasākumiem, nevalstiskajām organizācijām.

Papildus portālā ir publicēta informācija par Valsts kultūrkapitāla fonda finansētiem projektiem, darba vietu vakancēm kultūras iestādēs, kā arī tajā lietotājiem piedāvāti maršruti Latvijas kultūrvēsturisko objektu iepazīšanai. Kulturasdati.lv ir izstrādāta arī mobilā versija.

Portālā ir pieejami dati par periodu, sākot ar 2011. gadu, kad pirmoreiz tika saņemti kultūras objektu dati par iepriekšējo pārskata periodu. Portāls kulturasdati.lv ir informācijas sistēma, kas izveidota ar mērķi palīdzēt pārskatāmi izprast esošo kultūras situāciju katrā reģionā un noteikt kultūrpolitikas attīstības prioritātes un turpmākos darbības virzienus, lai radītu vienmērīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visā Latvijā. Izvērtējot portālā apkopotos datus, skaidri redzams kultūras iestāžu blīvums un aktivitāšu daudzums apdzīvotā vietā, pagastā, rajonā vai reģionā.

Oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā veic saskaņā ar Ministru Kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr. 291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”, kas nosaka kultūras nozaru statistikas veidlapu datu apjomu, atbildīgos par statistikas datu aizpildīšanu un iesniegšanu, pārbaudi un apstiprināšanu, kontroli, izpildes termiņus, kā arī publicējamo datu apjomu.

Par sniegto un uzkrāto kultūras objektu datu aktualitāti un kvalitāti atbild datu iesniedzēji (kultūras objekti) un datu kvalitātes kontrolētāji (kultūras objektu pārraugošā iestāde).

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir valsts informācijas sistēmas “Latvijas digitālā kultūras karte”, kurā ietilpst portāls kulturasdati.lv, pārzinis, kas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumā noteiktajām prasībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmas darbību.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr. 291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā” veidlapas par iepriekšējo pārskata periodu elektroniskajā datubāzē aizpilda, pārbauda un apstiprina tiešsaistes režīmā šādos termiņos:

Nr.p.k.

Respondents

Nozare

Datu aizpildīšanas termiņš

Datu pārbaudīšanas un apstiprināšanas termiņš

1. Akreditētie valsts, pašvaldību, autonomie un privātie muzeji Muzeji 15.02. 01.05.
2. Valsts, pašvaldību un privātās bibliotēkas Bibliotēkas 15.02. 01.05.
3. Pašvaldību profesionālās ievirzes mākslas skolas, mūzikas skolas un mākslas un mūzikas skolas Kultūrizglītības iestādes 15.02.
30.10.
01.05.
30.12.
4. Pašvaldību, autonomie un privātie kultūras centri (tautas nami, kultūras nami un saieta nami) Kultūras centri 15.02. 01.05.
5. Valsts un pašvaldību dibinātie un privātie teātri Teātri 15.02. 01.05.
6. Valsts, pašvaldību un privātās koncertorganizācijas Koncertorganizācijas 15.02. 01.05.
7. Latvijas Nacionālais arhīvs Arhīvi 15.02. 01.05.
8. Pašvaldības Pasākumu norises vietas
Pārvaldes institūcijas
15.02. 01.05.
9. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Nacionālais kino centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Pārvaldes institūcijas 15.02. 01.05.
10. Latvijas Nacionālais kultūras centrs Nemateriālais kultūras mantojums
Radošā industrija
15.02. 01.05.
11. Kultūras ministrija Pārvaldes institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Radošās rezidences
Radošā industrija
Mākslas galerijas
15.02. 01.05.
12. Latvijas Mākslinieku savienība un Latvijas Komponistu savienība Radošās rezidences 15.02. 01.05.
13. Kino izrādīšanas vietas Kino izrādīšanas vietas 15.02. 01.05.
14. Māksliniecisko kolektīvu dibinātāji Mākslinieciskie kolektīvi 15.01. 01.05.

Kultūras objektu aktuālie iesniegtie dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti portālā kulturasdati.lv nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas.

Portālā tiek atpublicēti dati par likvidētiem kultūras objektiem.

Portālā publicētās datu kopas pa nozarēm .csv formātā tiek ievietotas arī Latvijas atvērto datu portālā – https://data.gov.lv/dati/lv/organization/kulturas-informacijas-sistemu-centrs

Jautājumus un problēmu pieteikumus lūgums sūtīt uz e-pasta adresi info@kulturaskarte.lv.

Saziņai ar Kultūras informācijas sistēmu centra datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz dati@kis.gov.lv.