Latvijas digitālā kultūras karte

LR Kultūras ministrija 2005. gada aprīlī uzsāka Latvijas reģionu kultūras kartēšanas projektu ar mērķi izveidot speciālu datu bāzi – Kultūras karti. 2006.gada sākumā projekta īstenošana tika uzticēta v/a „Kultūras informācijas sistēmas”.

Latvijas digitālā kultūras karte ir informācijas sistēma, kuras  mērķis ir palīdzēt novērtēt esošo kultūras situāciju katrā reģionā un noteikt attīstības prioritātes un turpmākos darbības virzienus, lai radītu vienmērīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visā Latvijā. Latvijas digitālā kultūras karte www.kulturaskarte.lv ir ģeotelpiskās informācijas sistēma, kura uztur kartes attēlojumu vektordatos, kuri piesaistīti koordināšu tīklam un objektu informācijas apstrādi datu bāzē; kā arī digitāla datu bāze, kurā sniegta detalizēta informācija par kultūras infrastruktūras stāvokli, kultūras institūciju pārklājumu un pieejamību, kultūras aktivitātēm un attīstības tendencēm visā Latvijā. Izvērtējot Kultūras kartē apkopotos datus, skaidri redzams kultūras iestāžu blīvums un aktivitāšu daudzums apdzīvotā vietā, pagastā, rajonā vai reģionā.

Latvijas digitālā kultūras kartes datu bāzē ir apkopota informācija par muzejiem, bibliotēkām, arhīviem, kultūras/ tautas namiem, kultūrizglītības iestādēm, teātriem, koncertzālēm, mākslas galerijām un saloniem, kinoteātriem, brīvdabas estrādēm, kultūras pieminekļiem, mākslinieciskajiem pašdarbības kolektīviem, tradicionālajiem pasākumiem, nevalstiskajām organizācijām. Portālā ir izveidota Latvijas karte, kas attēlo šo kultūras iestāžu pārklājumu valstī.

Sistēmas lietotāji izmanto savākto un aktualizēto datu analīzes sistēmu, kas ietver datu uzkrāšanas, analīzes iespējas brīvi definētos griezumos, vēsturisko datu uzkrāšanas, vēsturisko datu integrācijas, datu izmaiņu dinamikas analīzes funkcijas, lai nodrošinātu nepieciešamo datu pieejamību valsts un pašvaldību iestādēm kultūras politikas plānošanai.

Lai nodrošinātu vienotu piekļuvi kultūras krājuma vienību datiem, ir izveidots kultūras informācijas meklētājs, kas apkopo un indeksē visu informāciju par kultūras priekšmetiem Latvijā, dodot iespēju vienkāršā un visiem pieejamā veidā atrast interesējošo priekšmetu, neatkarīgi no kultūras informācijas sistēmas, kurā reģistrēti tā dati. Informācija tiek apkopota gan no kultūras interneta lapām, gan muzeju, bibliotēku un arhīvu sistēmām.