Centra īstenoto projektu logotipi

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.928 „Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums” un nozares politikas plānošanas dokumentiem.

Centra darbības mērķis ir nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) centralizētu pārvaldību kultūras nozarē. Lai to īstenotu, Centrs veic kultūras resora IKT resursu un informācijas sistēmu pārvaldību, plāno un īsteno kultūras resora IKT drošības pasākumus, tai skaitā personas datu aizsardzību, nodrošina šo resursu un informācijas sistēmu pieejamību un darbības nepārtrauktību, kā arī kultūras resora sniegto elektronisko pakalpojumu pieejamību fiziskām un juridiskām personām.

Centra kā valsts iestādes sākotnējā izveide saistāma ar 1997. gadu, kad valstī tika uzsākta bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrāde, uzkrāšana un izplatīšana un izveidoja bezpeļņas organizāciju valsts SIA “Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” (Konsorcijs) ar mērķi radīt elektronisku, visu Latviju aptverošu bibliotēku informācijas tīklu. Mērķis tika realizēts, radot Valsts vienoto bibliotēku informācijas sistēmu, kuras uzturēšana un pilnveide tika uzticēta Konsorcijam.

2003. gada 24.decembrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 817, kas noteica, ka bezpeļņas organizācijas valsts SIA „Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” tiek reorganizēts un līdz 2004. gada 1. februārim izveidojama valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, kura ir Konsorcija funkciju un saistību pārņēmēja. Līdz ar valsts aģentūras izveidi paplašinājās iestādes darbības joma, uzsākot uz mantojuma saglabāšanu un pieejamību vērstu digitalizācijas projektu īstenošanu arī pārējās atmiņas institūcijās – arhīvos un muzejos.

2013. gada 1. janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.928 „Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums”, valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas” tiek mainīts juridiskais statuss, tai kļūstot par Kultūras ministrijas pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi - Kultūras informācijas sistēmu centru.