Saskaņā ar nolikumu Kultūras informācijas sistēmu centram (Centrs) ir šādas funkcijas:

  1. pārvaldīt, uzturēt un attīstīt Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu (turpmāk – kultūras resors) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas infrastruktūru un aprīkojumu (turpmāk – informācijas un komunikāciju tehnoloģiju resursi);
  2. pārvaldīt, uzturēt, izstrādāt un attīstīt kultūras resora informācijas sistēmas un elektroniskos pakalpojumus. 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Centrs veic šādus uzdevumus:

  1. īsteno kultūras resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības politiku un sniedz priekšlikumus par šīs politikas īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu;
  2. plāno kultūras resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu, informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu iegādei, attīstīšanai un uzturēšanai nepieciešamo finansējumu un īsteno to iegādi, izstrādi, attīstību un uzturēšanu;
  3. plāno un īsteno kultūras resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, tai skaitā personas datu aizsardzību;
  4. nodrošina kultūras resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un informācijas sistēmu pieejamību un darbības nepārtrauktību;
  5. nodrošina kultūras resora sniegto elektronisko pakalpojumu pieejamību fiziskām un juridiskām personām un sniedz atbalstu kultūras resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu, informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotājiem;
  6. piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā kultūras resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu, informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietošanas jomā, kā arī sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;
  7. atbilstoši kompetencei īsteno Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansētus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektus un nodrošina to ilgtspēju;
  8. organizē un vada mācības, seminārus un konferences centra kompetencē esošajos jautājumos, kā arī piedalās starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos centra kompetencē esošajos jautājumos.