Fotogrāfs stāv uz trepēm un fotografē no augšas muzeja priekšmetu-dokumentu
Muzeju krājumu digitalizācijas process, KISC publicitātes foto.

Lai pilnveidotu kultūras mantojuma nozares informācijas sistēmas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldību, valdības sēdē apstiprināts projekts "IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām”. Īstenojot projektu, tiks būtiski uzlaboti kultūras e-pakalpojumi digitālajā vidē un digitalizētā kultūras mantojuma publiskā pieejamība, kā arī attīstīta vienota Kultūras ministrijas (KM) resora iestāžu IKT pārvaldība un lietotāju atbalsts.

Projekta īstenošanā tiks ieguldīts Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 2 084 000 eiro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums līdz 393 960 eiro. Projekta īstenošanas līgums tiks slēgts starp KM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un KM padotības iestādi Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC), kas saskaņā ar KM lēmumu ir noteikts par kultūras resora IKT pārvaldnieku un kura pārziņā ir kultūras nozares galveno informācijas sistēmu pārraudzība un uzturēšana.

Projekta ietvarā triju gadu laikā pilnveidos kultūras mantojuma nozares galvenās informācijas sistēmas – vienoto bibliotēku kopkatalogu, Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu (NMKK), informācijas sistēmu „Mantojums” un Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS), kā arī KM un tās padotības iestāžu centralizēto IKT pārvaldību.

Minētās informācijas sistēmas nodrošina sabiedrībai piekļuvi kultūras mantojumam digitālā vidē, piedāvā dažādus e-pakalpojumus attālinātai pieejai un saziņai ar Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, Latvijas bibliotēkām un muzejiem, kā arī kalpo kā iestāžu krājumu pārvaldības sistēmas to darbiniekiem.

Saskaņā ar pēdējos gados veiktajām sabiedriskās domas aptaujām kultūras pieprasījums un patēriņš digitālā vidē ir izteikti audzis, taču esošās arhīvu un muzeju publiskās platformas – LNA e-pakalpojumu portāls un NMKK publiskais portāls – izveidotas pirms 10 gadiem, līdz ar to piedāvātie risinājumi šobrīd ir novecojuši un lietotājiem kļuvuši neērti. Portālu izmantošanas statistika norāda uz nepieciešamību lietošanas iespējas padarīt ērtākas, nodrošināt piekļuvi no mobilajām ierīcēm, kā arī tos pilnveidot atbilstoši piekļūstamības prasībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvarā modernizēs NMKK publisko portālu, vienlaikus īstenojot arī NMKK iekšējās vides uzlabojumus muzeju darbinieku vajadzībām. Savukārt LNA e-pakalpojumu sniegšanai radīs jaunu vietni, ņemot vērā labāko praksi un lietotāju vajadzības, kā arī tiks piedāvāts ar e-pakalpojumiem saistīts LNA resursu meklētājs.

Informācijas sistēma Mantojums nodrošina pieminekļu un kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu elektroniskās informācijas uzkrāšanu, apriti un pārvaldību. Projekta ietvarā pilnveidos tiešsaistes pakalpojumus, vienkāršojot dokumentu un atļauju iegūšanas un sagatavošanas procesu, izveidos kultūras vērtību apdraudējuma digitālo monitoringu (tai skaitā sasaistē ar sabiedrības aktivitātēm), kā arī veiks citus uzlabojumus.

Savukārt bibliotēku nozarē, kur šobrīd pastāv sadrumstalota datu pārvaldība (dažādi kopkatalogi, atsevišķi lasītāju reģistri), ir panākta nozares pārstāvju vienošanās radīt vienotu kopkatalogu, apvienojot esošos bibliogrāfiskos datus no valsts nozīmes un publisko bibliotēku katalogiem; papildus uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) konta bāzes izveidos vienotu lasītāju reģistru, savienojot to ar Latvija.lv pieteikšanās moduli.

Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu informācijas tehnoloģiju pārvaldību atbilstoši labākajai praksei, KM resorā, kas aptver vairāk nekā 4000 lietotāju 28 iestādēs visā Latvijā, pilnveidos un centralizēs IKT resursu pārvaldību un lietotāju atbalstu. Tiks izveidota un izstrādāta arī centralizēti sniedzamo pakalpojumu arhitektūra, pakalpojumu sniegšanas noteikumi, resora vienotā atbalsta sistēma un palīdzības dienests.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv