DigitalBiblio Bibliotēkas
Kolāža ar attēliem no semināra - dalībnieki un prezentētāji

7.oktobrī klātienē notika projekta “BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem” (BIBLIO) seminārs “Darba vidē balstītas mācības digitālo prasmju un kompetenču veicināšanai bibliotekāriem”.

Semināra mērķis bija informēt BIBLIO projekta Specializācijas kursa pilotapmācību dalībniekus un to mentorus par aktualitātēm darba vidē balstītas mācīšanās procesā, kas ir uzsākts šī gada septembrī un norisināsies līdz 30.novembrim.

Semināru rīkoja BIBLIO projekta īstenotāji Latvijā – Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA DMG. Tajā piedalījās vairāk kā 35 Specializācijas kursa dalībnieki un to mentori.

Atklājot pasākumu, klātesošos sveica Māra Jākobsone (SIA DMG) paužot gandarījumu par Latvijas bibliotēku atsaucību un ieinteresētību projektā un uzsverot, ka bibliotekāri mācoties, vienlaikus darbojas arī kā pētnieki, kas ar savu iesaisti un dalīšanos pieredzē palīdz kopīgi veidot un uzlabot projekta ietvaros radīto mācību programmu. Projekta īstenotāju Latvijā pārstāves Inga Niedra (Kultūras informācijas sistēmu centrs) un Vita Vītola – Lapiņa (SIA DMG) atskatījās uz jau paveikto un nākamajiem soļiem darba vidē balstītā mācīšanā procesā Specializācijas kursa ietvaros.

Lai ieskatītos mācību procesa norisē un dalītos pieredzē ar līdz šim paveikto, seminārā tika prezentēti arī 5 mācību dalībnieku individuālie projekti – Pilsrundālrs bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane uzstājās ar prezentāciju “Projekts “Rundāles novadnieku kalendārs digitāli””, Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre Laura Lubkina – “Projekts “Madonas novada bibliotēkai 100!””, Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja Dzidra Ješkina – “Projekts “Bibliotēkas digitālā mārketinga pilnveidošana””, Skrundas pilsētas bibliotēkas bibliotekāre Baiba Šurma – “Projekts “Bibliotēka laiku lokos”” un Ventspils Pārventas bibliotēkas vecākā bibliotekāre darbā ar bērniem un jauniešiem Vita Ozola – “Pakalpojumi sadarbībai ar ģimenēm un izglītības iestādēm”.

 

 • Unikāla mācību iespēju BIBLIO projekta partnervalstu – Latvijas, Bulgārijas, Grieķijas un Itālijas bibliotēku speciālistiem un studentiem, kuri jau strādā vai plāno strādāt bibliotēku jomā;
 • Divas pielāgotas mācību programmas (CECO un DIGY), atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) un Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET);
 • Modulāras mācību programmas un padziļināti materiāli, kas piemēroti elastīgām un personalizētām mācībām;
 • 38 mācību moduļi digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju kompetences pilnveidei;
 • Jaukta tipa un darba vidē balstītas mācības un praktiskā pieredze bibliotēkās;
 • Pašvadītas mācības un elastīgs grafiks, ko var apvienot ar darbu un studijām;
 • Pasniedzēju, mentoru un projekta moderatoru atbalsts, lai sasniegtu vislabākos mācību rezultātus.

Dalībniekiem bija iespējams reģistrēties vienam no diviem specializācijas kursiem, kas izstrādāti īpaši bibliotēku profesionāļiem radītajiem darba lomu profiliem:

BIBLIO Specializācijas kursa pilotmācības norisinās no šī gada februāra līdz novembrim, īstenojot:

 • Jaukta tipa mācības:
  • 20 stundas klātienes semināri,
  • 160 stundas tiešsaistes nodarbības un patstāvīgās studijas,
  • 40 stundas projektā balstītas mācības,
  • 20 stundas novērtējums.
 • Darba vidē balstītas mācības – 165 stundas.

Pilotmācības tiek īstenotas četrās BIBLIO projekta dalībvalstīs – Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Itālijā. Kurss ir mūsdienīgs, tas dod iespēju pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, kas tiek uzskatītas par bibliotēku profesionāļu jaunā laikmeta pamata prasmēm. Lai gan kurss ir paredzēts bibliotekāriem un šajā nozarē strādājošajiem, tas var būt piemērots arī ikvienam, kurš interesējas par informācijas nozares attīstību un digitalizācijas potenciālu bibliotēkās.

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR