DigitalBiblio Bibliotēkas
Sertifikātu pasniegšana KISC Mācību klasē
KISC direktora vietniece Sandra Ozoliņa un vecākā referente Inga Niedra pasniedz sertifikātus BIBLIO Specializācijas kursa beidzējiem

Šī gada 15. martā Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klasē (KISC) pulcējās projekta “BIBLIO – digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem” (BIBLIO) Specializācijas kursa pilotapmācību dalībnieki, lai saņemtu sertifikātus par mācību kursa apguvi.

BIBLIO Specializācijas kursa pilotapmācības tika uzsāktas 2022. gada 15. februārī un noslēdzās 30. novembrī. Kursa kopējais apjoms ir 405 akadēmiskās stundas, kas ietver jaukta tipa mācības tiešsaistē, klātienē un projektā balstītas mācības un darba vidē balstītas mācības. Tikpat nozīmīga mācību daļa kā mācību moduļu apguve, bija arī projekta un darba vidē balstīta mācīšanās, kuras ietvaros mācību dalībnieki izstrādāja projektus un tos realizēja dzīvē. Īstenoto projektu saturiskais aptvērums un tehnoloģiskie risinājumi bija ļoti dažādi un plaši – novadpētniecības materiālu un bibliotēkas krājuma un grāmatu digitalizācija, virtuālo izstāžu, novadpētniecības kalendāra un datu bāzu izveide, bibliotēku profila sociālajos tīklos publicitātes pilnveide, digitālā mārketinga kampaņu īstenošana, mācību kursu bibliotēku speciālistiem izstrāde un īstenošana, pasākumu un konkursu norises organizēšana un īstenošana.

Daļa no Specializācijas kursa pilotapmācību ietvaros realizētajiem projektiem tiks turpināti arī pēc mācībām.

Īpaši nozīmīgs bija darba vidē balstītu mācību īstenošanas procesā saņemtais atbalsts no katram mācību dalībniekam piesaistītā mentora, kas atbalstīja izstrādāto projekta ideju ieviešanu dzīvē ar zināšanām, praktiskiem padomiem un uzraudzību.

Sertifikātus par BIBLIO Specializācijas kursa apguvi saņēma 30 Latvijas bibliotēku speciālisti un 28 viņu mentori par veiksmīgi nodrošinātu profesionālās pilnveides atbalstu un mentoringu darba vidē balstītu mācību laikā.

Specializācijās kursu vienlaicīgi izmēģināja ne tikai bibliotekāri Latvijā, bet arī esošie un topošie bibliotēku speciālisti Grieķijā, Bulgārijā un Itālijā.

Pilotapmācību laikā gūtās atziņas un BIBLIO projekta ietvaros sasniegtie rezultāti un rekomendācijas turpmākai bibliotēku speciālistu prasmju un kompetenču pilnveidei tiks apkopoti un radīti pieejami ikvienam interesentam pēc BIBLIO projekta noslēguma.

BIBLIO projekts tika uzsākts 2019.gada novembrī un noslēgsies šī gada aprīlī. Projektu Latvijā īsteno Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA “DMG”.

Papildus informācijai aicinām apmeklēt vietni https://www.biblio-project.eu. BIBLIO projekta aktualitātēm aicinām sekot Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio).

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR