DigitalBiblio Bibliotēkas
Vizītes dalībnieki stāv pie zilas sienas ar ES simboliku
Tikšanās Eiropas Parlamentā. No labās - KISC projektu realizācijas grupas vecākā referente Inga Niedra, Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, autors Māris Rungulis, KISC direktora vietniece Sandra Ozoliņa, Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons

No 27. līdz 29. martam Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktora vietniece Sandra Ozoliņa un vecākā referente Inga Niedra, kā arī Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons apmeklēja Briseli (Beļģija), kur tikās ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi un piedalījās projekta “BIBLIO – digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem” (BIBLIO projekts) sanāksmēs.

Vizītes laikā KISC pārstāvjus uzņēma Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde. Sanāksmēs tika diskutēts par Latvijas bibliotekāru, arhīvu un muzeju darbinieku, kā arī citu kultūras nozares speciālistu digitālajām prasmēm, kompetencēm un vajadzībām, drošības jautājumiem digitālajā vidē, tajā skaitā īpaši par medijpratību un kiberdrošību. Viesošanās laikā tika apskatīts Eiropas Parlaments, apmeklēta Eiropas Parlamenta bibliotēka, sēžu zāle, kā arī runāts par Eiropas Parlamenta deputātu ikdienas darbu, dalību plenārsēdēs, komitejās un deputāta biroja darba organizāciju.

28. martā Eiropas Parlamentā tika rīkota BIBLIO projekta iniciēta politikas veidotāju sanāksme, kur BIBLIO projekta partnerus no Latvijas, Beļģijas, Bulgārijas, Itālijas un Grieķijas un šo valstu Eiropas Parlamenta deputātus uzņēma Eiropas Parlamenta deputāts Marks Angels (Marc Angel). Sanāksmē tika prezentēts BIBLIO projekts, tā mērķi, uzdevumi, sasniegtie rezultāti un projekta īstenošanas gaitā iegūtās atziņas un rekomendācijas politikas veidotājiem.

Sanāksmē tika aicināti piedalīties arī BIBLIO projekta ietvaros īstenotā Specializācijas kursa pilotapmācību dalībnieki, kuri dalījās ar savu mācību pieredzi un prezentēja darba vidē balstītas mācīšanās ietvaros īstenotos projektus. No Latvijas BIBLIO Specializācijas kursa pilotapmācību dalībniekus pārstāvēja Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. Viņš pilotapmācību ietvaros īstenoja projektu “Tiešsaistes aktivitātes Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā”, kura mērķis bija organizēt dažādas tiešsaistes aktivitātes bibliotēkas lietotājiem un citiem bibliotekāriem, tā veicinot bibliotēkas atpazīstamību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.

Pēc politikas veidotāju sanāksmes Eiropas Parlamentā BIBLIO projekta partneri un BIBLIO Specializācijas kursa pilotapmācību dalībnieki turpināja darbu Muntpunt bibliotēkā. Sanāksmēs, kas turpinājās 28. un 29. martā, tika diskutēts par datiem un galvenajām atziņām, kas iegūtas no katras BIBLIO projekta dalībvalsts mācību dalībnieku, pasniedzēju un mentoru novērtēšanas anketām, tika plānotas BIBLIO projekta konsorcija projektu iespējas un idejas tuvākā un tālākā nākotnē, kā arī apspriestas projekta noslēdzošās aktivitātes un gala ziņojumu sagatavošanas process.

Kultūras informācijas sistēmu centra vecākās referentes Ingas Niedras un Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītāja Mārtiņa Lagzdona vizīte Briselē tika nodrošināta ar Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes atbalstu.

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā partneris no 2019.gada novembra īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansēto projektu “BIBLIO - digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem”. Projektu īsteno konsorcijs, ko veido desmit partnerorganizācijas no piecām Eiropas Savienības valstīm – Latvijas, Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas un Itālijas. Projekta īstenošanā ir iesaistīti publisko bibliotēku tīkli, bibliotēku un arhīvu organizācijas, universitātes, profesionālās izglītības un apmācību nodrošinātāji un Eiropas sadarbības tīkli.

BIBLIO projekta ietvaros bibliotēku nozares profesionāļiem un visiem, kuri vēlas pilnveidot vai uzsākt karjeru bibliotēku nozarē, izstrādāta modulāra profesionālās izglītības un mācību programma Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālistiem un Digitālās transformācijas veicinātājiem ar 40 moduļiem digitālo, uzņēmējdarbības un caurviju kompetenču pilnveidei. Kopējais mācību programmu apjoms – 485 akadēmiskās stundas, ko veido:

  • Masīvais atvērtais tiešsaistes kurss (MOOC) – 80 akadēmiskās stundas,
  • Specializācijas kurss – 405 akadēmiskās stundas.

Izstrādātās mācību programmas ir izmēģinātas četrās projekta dalībvalstīs – Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Itālijā.

BIBLIO projekts noslēgsies šī gada 30.aprīlī.

BIBLIO projekta buklets.

BIBLIO Specializācijas kursa Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālista profila apraksts.

BIBLIO Specializācijas kursa Digitālās transformācijas veicinātāja speciālista profila apraksts.

***

BIBLIO projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR