Statuss:
Īstenošanā
Valsts_vienota_biblioteku_informacijas_sistema

No 2001. gada tiek īstenots Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) projekts, kura realizācijai ik gadu tiek piešķirts valsts budžeta finansējums. Projekta galvenais mērķis ir rūpēties par saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmas darbību. Tas paredz nodrošināt bibliotēkām iespēju ne tikai apkopot, saglabāt, sistematizēt nacionālās kultūras un zinātnes vērtības un sniegt pieeju tām, bet arī izmantot modernās informācijas tehnoloģijas informācijas pakalpojuma sniegšanai – informācijas meklēšanai, nepieciešamo grāmatu, publikāciju, uzziņu un dokumentu pieejamībai no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Projekta ietvaros Centrs īsteno šādas galvenās aktivitātes un programmas:

·       Nodrošina vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pakalpojuma kvalitatīvu darbību vairāk kā 700 publiskajās bibliotēkās, filiālbibliotēkās un bibliotēku ārējās apkalpošanas punktos visā Latvijas teritorijā. Tas ļauj bibliotēku apmeklētājiem piekļūt daudzveidīgai, drošticamai informācijai, autorizētam multimediju saturam, kā arī publiskajam globālajam tīmeklim. Vienotais bibliotēku tīkls dod iespēju ieviest jaunus, interaktīvus pakalpojumus bibliotēku lietotājiem. Visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām projekta ietvaros tiek nodrošināta vienotā bibliotēku tehniskā atbalsta centra pieejamība.

 ·       Nodrošina darbību VVBIS ietvaros izveidotajiem pašvaldību publisko bibliotēku reģionu elektroniskajiem kopkatalogiem, kuros pieejama informācija par jebkurā Latvijas bibliotēkā glabātajām grāmatām vai citiem iespieddarbiem un ar kuru palīdzību iespējams arī tos pasūtīt un saņemt sev ērtā veidā un vietā.

 ·       Īsteno 3td e-GRĀMATU bibliotēkas darbību, kuras ietvaros visiem autorizētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem ir iespēja bez maksas lasīt daudzveidīgas tematikas latviešu un latviski tulkotās literatūras darbus e-grāmatu formātā vietnē www.3td.lv.

 ·       Valsts un lielajās akadēmiskajās bibliotēkās tehniski uztur valsts nozīmes informācijas sistēmas ALEPH 500 darbību, ar kuras palīdzību bibliotēkas datorizēti apstrādā krājumu, automatizē bibliotekāros procesus un nodrošina lasītājiem informācijas pieejamību internetā, kā arī sniedz dažādus pakalpojumus attālināti. Bibliotēkas, kuras strādā integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500, tajā veido arī valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu.

 ·       Īsteno programmu „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju dažādu tipu bibliotēkās – pašvaldību publiskajās bibliotēkās, valsts nozīmes, zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās, kā arī skolu, koledžu un dažādu zinātnisko institūtu bibliotēkās. Visas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas programmas ietvaros VVBIS tīklā saņem Letonika.lv un SIA Lursoft „Laikrakstu bibliotēkas” datu bāzu bezmaksas pieeju.

 ·       Nodrošina starptautiski atzīta un augstu novērtēta interneta meklētāja Primo darbību, kas paredzēts informācijas meklēšanai akadēmiskos un drošticamos elektroniskajos resursos, kādi tiek piedāvāti bibliotēkās.